Versie 1.1 – inwerkingtreding [12 januari 2018]

Artikel 1 – Voorwerp en toepassingsgebied

1.1. De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van partijen in het kader van verkoop van producten (hierna de “Producten”) via de Internetsite Gravura (beschikbaar op het adres www.gravura.be, hierna genoemd de “Site”). De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van Producten uitgevoerd op de Site.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, de B.V.B.A. naar Belgisch recht UNICROWN B.V.BA., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0422.104.804 (BTW BE 0422.104.804 ), met maatschappelijke zetel te Holleweg 7, 3110 Rotselaar, in België, hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd het “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaand beschikbaar zijn op de Site.

1.3. Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site (hierna genoemd de “Bestelling”) veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening (vanwege de Klant). Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals nader bepaald in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt die, tussen de Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst.

Artikel 2 – Beschrijving en beschikbaarheid van Producten

2.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de Site bevinden, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en moment waarop de Site wordt geraadpleegd door de Klant, en binnen de perken van de beschikbare stock. De Verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van Producten in ‘real time’ op de Site weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het voldoen van een Bestelling van een Klant indien een Product niet meer beschikbaar zou zijn. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde Producten, zal de Klant erover ingelicht worden, en zal hij de mogelijkheid hebben om ofwel zijn Bestelling te wijzigen, ofwel deze te annuleren, in welk geval hij het bedrag van zijn Bestelling terugbetaald zal krijgen indien hij reeds betaald had.

2.2. Afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen die de Producten illustreren maken geen deel uit van het contractueel gebied. Indien deze afbeeldingen en/of teksten verkeerdelijk zouden zijn weergegeven, zoals bijvoorbeeld kleur en afwijking van afmetingen tot 0,50 cm als gevolg van afronding, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet in het gedrang komen. Deze laatste verbindt zich ertoe de beste inspanningen te leveren ten einde zo snel mogelijk de fouten of weglatingen te verbeteren eens hij hierover werd ingelicht.

Artikel 3 – Aankoopprijs en graveerkosten en leveringskosten

3.1 Aankoopprijs van een product

De prijs van elk Product wordt weergegeven op de Site ( hierna de “Aankoopprijs”) in Euro, BTW inbegrepen. De Verkoper houdt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen gefactureerd worden op basis van de van kracht zijnde Aankoopprijs op het moment van de bevestiging van de bestelling, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Graveerkosten en leveringskosten

Bij de bestelling verbinden de Klanten zich ertoe bovenop de Aankoopprijs van de bestelde producten de eventuele graveerkosten en leveringskosten (hierna de “Kosten”) te betalen. Deze Kosten schommelen in functie van het graveertype en van de gekozen leveringswijze, en zijn BTW inclusief. De Klant kan het bedrag van deze Kosten raadplegen op de Site door te klikken op “Winkelmandje”, waar een berekening van het totaal bedrag wordt weergegeven dat overeenstemt met de Aankoopprijs van de Producten samen met de Kosten. De Vennootschap houdt zich het recht voor het bedrag van de Kosten op elk moment te wijzigen, maar de Kosten zullen worden gefactureerd op grond van de van kracht zijnde tarieven op het moment van de bevestiging van de Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 4 – Bestellingsmodaliteiten

4.1. Om een Bestelling uit te voeren moet de Klant het bestelformulier dat hem op de Site ter beschikking wordt gesteld invullen, waar hij de nodige informatie voor zijn identificatie zal opgeven en met name zijn naam, voornaam en leveringsadres. Gravures worden uitgevoerd zoals ze gespeld zijn door de Klant in de bestelling. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mededeling van verkeerde informatie. Na het bestelformulier te hebben ingevuld, wordt de Klant uitgenodigd het bestelproces af te sluiten, door te klikken op “Bestelling doorsturen” waardoor de Klant verklaart volledig en zonder voorbehoud de integraliteit van de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, zijn Bestelling definitief bevestigt en zich ertoe verbindt de integraliteit van het totaal verschuldigd bedrag te betalen, hetzij de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en verminderd met mogelijke kortingen.

4.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de Klant naar het door de Klant bij zijn toetreding opgegeven adres, binnen de 24 uur na Bestelling (hierna “Bestellingsbevestiging”). De Bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de Bestelling, het bestelde Product, zijn Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden. De door de Verkoper opgeslagen gegevens, zowel als de Bevestiging van de Bestelling maken het bewijs uit van de contractuele relaties ontstaan tussen de Partijen.

4.3. De Verkoper houdt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval van (i) bestaand geschil met de Klant, (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling of (iii) weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval in het gedrang komen.

4.4. Als een geplaatste bestelling geannuleerd of gewijzigd moet worden, kan dit door zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice. Annuleren of wijzigen kan slechts wanneer een product nog niet in productie genomen is.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De betaling van aankopen geschiedt via de betaalpartner Mollie.

5.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 6 – Levering

6.1. Bij de levering, wordt een verkoopfactuur overhandigd aan de Klant. Aan de leveringsplicht van UNICROWN B.V.B.A. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten an de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6.2. De overdracht van risico aan de Klant geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de Klant gekozen leveringswijze, d.w.z. aan het gekozen leveringsadres. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de Bezorger levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

6.3. Het komt de Klant toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot zelfs het pakket te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

7.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op de dag na de ontvangst van goederen. Binnen deze termijn moet de Klant aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, via het Retourformulier op de website of via email op info@gravura.be of door het herroepingsformulier op te sturen naar Gravura (UNICROWN bvba) Holleweg 7, 3110 Rotselaar, in België. Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen op beroep te doen op zijn herroepsingsrecht, dient de Klant de te retourneren producten binnen 14 dagen terug te sturen.

7.2. Maatwerkproducten zoals gepersonaliseerde producten zijn uitgezonderd van de wettelijke bedenktijd en kunnen niet geretourneerd worden. Dit betekent dat alle gegraveerde juwelen niet in aanmerking komen voor retour.

7.3. De retour aan de Verkoper zal geschieden per welk transportmiddel ook gekozen door de Klant, dewelke het bewijs van verzending moet behouden. De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen, welke voorafgaand aan de retourzending niet bij haar zijn aangemeld en/of waar zij niet van tevoren schriftelijk akkoord voor heeft gegeven, te weigeren.

7.4. In geval de Klant zijn herroepingrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de Verkoper van het teruggestuurd pakket. 

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant per kredietkaart zijn Bestelling betaald heeft, na nakijken van de teruggezonden artikelen, zal een krediet uitgevoerd worden op de gebruikte kredietkaart van de Klant tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de met de bank die de kaart uitgeeft overeengekomen modaliteiten. Als de Klant per een andere betalingswijs betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving op het vermeld rekeningnummer op de teruggavenbon uitgevoerd worden. Zou er geen geldig rekeningnummer op de teruggavenbon vermeld zijn, zal de terugbetaling door de Verkoper uitgevoerd worden onder de vorm van een aankoopbon, geldig op een volgende aankoop op de site.

7.5. Indien de consument een goed beschadigd of gebruikt naar Gravura retourneert, zal Gravura de consument evenwel aansprakelijk kunnen stellen voor de waardevermindering die het goed hierdoor ondergaan heeft en een schadevergoeding van de consument kunnen eisen evenredig aan deze waardevermindering (artikel VI.51, §2 WER).

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot de Site, van het proces van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, wat ook de oorzaak of de vorm van de vordering in kwestie.

Artikel 9– Intellectuele eigendom

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights (auteurs-, merken- en octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet betreffende de databestanden.).

Dit betekent dat je ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

Artikel 10 – Contact en geschillenregeling

We doen er alles aan om klachten van de Klant te verhelpen. Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen. De Klant heeft de mogelijkheid contact op te nemen met de Verkoper via de procedure Contact. De Verkoper engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen.

Artikel 11 – Nietigheid en integraliteit

Indien een of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig gehouden worden of zodanig verklaard, in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bedingen hun kracht en draagwijdte.

De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Klant maken een contractueel geheel uit en bevatten de integraliteit van de contractuele betrekkingen die hebben plaatsgevonden tussen de Partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten zullen de Algemene Voorwaarden de bovenhand hebben.

Artikel 12 – Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, zullen beschouwd worden als bewijs van de uitwisselingen, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

Artikel 13 – Overmacht

Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat de Verkoper zijn verplichtingen richting de Klant niet meer kunnen waarmaken. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zal de Verkoper zijn beloftes inlossen.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor de Verkoper richting de Klant beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 14 – Wijziging

De Verkoper houdt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te alle tijde te wijzigen.

De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen beschikbaar zijn voor de Klanten op de website.

Behoudens wettelijke of reglementaire andersluidende bepalingen, zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden onmiddellijk van kracht zijn of op een latere datum zoals aangeduid in de gewijzigde Algemene Voorwaarden of aangegeven door Gravura.

Elke bestelling geplaatst door een Klant zal worden beheerst door de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Artikel 15 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven als enige bevoegd.

(1) (i) Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn (de artikelen 78 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de Nederlandse wet van 1 februari 2001 betreffende de koop of afstand en de Luxemburgse wet van 16 april 2003 betreffende de bescherming van de consumenten inzake contracten of afstand) en (ii) de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt en de nationale wetgeving ter omzetting van deze richtlijn.

Welkom bij Gravura

Selectez votre langue.
Selecteer uw taal.

FR NL